Information Technology

การจัดเตรียมระบบข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทอินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดเตรียมบริการการให้การปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจ

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการนำเข้า  จัดเก็บ  แก้ไขและวิเคราะห์ พร้อมทั้งแสดงผลข้อมูลในเชิงพื้นที่  ในรูปแผนที่และระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้ถูกนำมาใช้ในการศึกษาด้านต่างๆ เช่น งานทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  งานด้านการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวางผังเมือง เป็นต้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ (MIS) เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการภายในองค์กรและธุรกิจต่างๆ  ซึ่งจะครอบคลุมทั้งในส่วนของบุคลากร  เอกสารข้อมูล  เครื่องมืออุปกรณ์ภายในองค์กร  เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Information Technology

Innovation Consultants Company (IVC) has provided services and solution in information technology utilizing computer technology to support various types of business e.g. geographic information system (GIS), management information system (MIS).
 
Geographic information system (GIS) is a technology to collect, analyze, edit and present the results of study by using digital map with geographic coordinate. GIS  has been used to support various studies such as engineering and architecture planning, EIA/IEE study etc.

Management information system (MIS) has been used for internal control of a business covering the application of people, documents, technologies and procedures to solve problems such as work procedure, financial control, human resource management etc.
Powered by MakeWebEasy.com